Signatur 4b 5 - folio 227 v


(in Bearbeitung)

EINTRAG VOM  21.12.1782 (CM 468)

 

1. REGEST

 

CM 468 / Lehen 273. - 274. - Neudorf: Verschiedenes.


1782 Dez. 21.
Joseph Schouff kauft die Anteile an etwa 1/2 Morgen Wiese vor seinem Haushof an dem Neubau gen. Biester, und zwar von Gillis Crott, dem Ehemann der Catharina Steenmetzer (Not. Instr. vom 20. Nov. 1774.), Lennert Steenmetzer (Not. Instr. vom 17. Jan. 1775.) und Lambertus Kisteman, Ehemann der Maria Steenmetzer (Not. Instr. vom 26. März 1775.), für je 5 1/2 Gl. und 1/2 Gl. für Weinkauf und Gottesheller. Ferner die Anteile des Matthys Steinmetzer (Akt vom 11. Äug. 1776.) und der Repräsentanten des verstorbenen Leonard Schuemacher-Meessen für je l frz. Krone (Akt vom 20. Okt. 1776.) und der Wwe. des Matthys Schoe-macher-Lenardts Anna Steinmetzer für 6 Gl. (Akt vom 20. April 1778.) 5b,227.
 

 

2. TRANSKRIPT / ÜBERSETZUNG

 

 AC Marienstift: Akten - Signatur 4b 5 - folio 227 v (224)


Sabbathi 21ma decembris 1782

coram plurimum Reverendo ac tenplissimo domino
canonix a capitulare et Presbijtero Cardinali J: P: N:
Dormann Viceprepositor nec non dominis Nicolao
Leonardi Paschali charlier quondam capitaneo Casa=
rlo [?] et contutente Licentiato von Thenen qua' cupae
Paribus.///

Ter oeverlegginge van sgeur j: j: Schauff procureur bij
de ustitie der hooftbancke van walhorn sind die drij
Naervolghenden Acten gerealiseert, en sijen dienvolghens
in hoeden van recht geleijt jure Reverendissimi, ac Ex=
=cellentissimi Domini Propositi, hujus camene, et cujus=
=cunque per omnia salvo:///

Sequitur tenor primietetus:
op heden desen 20en 9bris 1774 compareerde voor de onder=
=geß. getuijghens naergenoembt gilles crott in erste houwe=
=lijck met catharina Steenmetzer, derwelcken verclaert
mits desen vercocht, gecedieert ende getransprteert te heb=
=ben aen joseph Schauff present ende hetselve accepte=
=rende sijn oprecht competerende aendeel ende recht
hebbende in seckere waesplaetse van ontrent eenen
halven morgen, gelegen in voorß: acceptants huijshoff aen
desselfs Nieuwen bauw bgenaembt biester regenoth beij der seijts
hem acceptant, sulex deede den comparant voor ende om de
somme van fuenff ende eenen halven gulden specie soo denselven
mits desen bekent van den acceptant ontfangen te hebben cave=
=rende dijenvolgens voor goede loslibere transport onder obligatie
als naerrechten, voorbehouden de gemeens schattinghen, beedens
ende voordere gemeene dorps lasten deselve te beginnen met
prima Maij naescoemende met constitutie op alle thoonders
ten effecte van realisatie ubi apud, loop ende gotsheller eenen
halven gulden surogerende dijenvolgens den comparant den
acceptant in sijn plaets, recht ende steed; actum ut supra
ter presentie van Niclas Kalff, ende gilles Eemonts als getiuj-
=ghens, dewelcke d'origineele deses beneffen den comparant,
acceptant oderteekent hebben, ende waeren ondert teecken
X van gilles Crott, joseph Schauff, Nicolas Kalff present, Gilles
Emonts://:

op heden 17en januarij 1775 compareerde voor de getiujghens
naergenoempt den Ehrsaemen lennert Steenmetzer, derwelcken
verclaert vercocht te hebben glick doen mits desen aen ende ten
behoeve van Sr. Joseph Schauff present, ende hetselve accepteerende
sijn aendeel in ontrent eenen halven morghen in der beester gelee=
=ghen Regenoth den acceptant sulex loß ende vrij, voorbehauden
 

 

 

 

 AC Marienstift: Akten - Signatur 4b 5 - folio 227 r (224)

de lopende schattingen, bedens ende gemeijne dorps=
=lasten te beginnen met primae julij leestleden, sullx
voor ende omme eene Somme von vijff ende eenen hal=
=ven guldens specie, soo der comparant mits desen be=
=kent ontfonghen to hebben, dienende deses vorabso=
lute quittantiae surogeere dijen volghens den accps=
=tant sijne recht plaes ende steede, loos ende
godtshaller eenen halven glicken gulden actum
ut supra ter presentie van anthon bartholomij, ende
hans peter nies als getuijghens hiertoe versocht, de=
=welcke beneffens beijde partijen de origineele deser
ijgenhandigh onderteckent hebben, waeren onderte:
teecken X van lennert steenmetzer, j.j. Schouff, A:
Bartholomy, johannes peter Nies ### //:

op heden 26 mertz 1775 comparaerde voor ons onder=
=geß: getiujghens naergnoempt Lambertus Kisteman
als man ende momber van Maria Steenmetzer, den=
=welcken ons verclaert gelijck doet mits dese vercocht,
gecedeert, ende tranporteert te hebben alsuck sijen recht,
vijjde deel in eenen halven morghen waesplaetse gelee=
=gen in den beester onder het quartier Nieudorp rege=
noet joseph Schuff voor ende omme eene Somme van
vijff ende eenen halven gulden aen [?] 18 ## aen ende ten 
behoeve van Sr. Joseph Schouff alhier present ende
het selve accepteerende dewelcke voorß: Somme bekent
den comparant van den acceptant well ende deughtde=
=lijck in contante penninghen ontfanghen te hebben, 
ende den comparant hem hiermeden vant gemelt
aendeel sondeeren, ende den acceptant daerinne in sijne
plaets e enende; beloevende, ende caveerende voor lohs,
ende vrij erff, voorbehouden de loopende Schattinghen,
beede ende gemeene dorpslasten begonnen hebben
met maij leestleden voor Licop ende godtshaller eenen 
halven gulden; sulex onder speciale verbintenisse ende
generaelijck als naer rechten, consenteerende ## aldus
gedaen ende gepasseert tot Nieudorp ten huijse des 
acceptants op daegh dato voorß: ter presentie van
Niclas Kalff ende peter looslever als getuijghens special=
=lijck hieroever ende toe versoecht, dewelcke beneffens
den comparant, ende den acceptoant de origineele
deser onderteckent hebben onderstandt ende waeren
geten: teecken X van Lambertus Kistemann, j.j. Schouff,
Niclaes Kalff, P: Looslever testis mppa.

verclaerende den ondergetheckenden op maniere ende in
venghen voorß: aen voorß acceptant insgelijx sijn aendeel
te cederen ende oeverdmeghen voor ende omme de Somme
van ## Frantzen croon #### in #### presentie ont=
=fangen met alsulcke  fast, recht, sourrogatie, ende
renonciatie als voor actum 16en julij 1776 present 
 

   

 

 AC Marienstift: Akten - Signatur 4b 5 - folio 228 v (225)

hubertus falter ende Leonardus Mennicken als ge=
=tuijghens, ende waeren ondeten: Teecken X van Willem 
Steenmezer, j: j: Schouff, hobertus falter, leonardus Mennicken
holleij ://:

heden 11en august 1776 verclaere ick ondergeß: vercocht, gecede=
=ert, ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van
joseph Schouff present ende acceptant mijn aendeel in eenen
Halven morghen gelegen in den beester voor ende omme eene
Frantze croon van denselven hiermede baar ontfangen, sourroguere
denselven acceptant in mijn recht, plaets, ende stede, verclaere
vervolgens voor goeden transport ender verbintenisse als naer
rechten actum ut supra ende waeren onderten: Matthijs Stein=
=metzer  j: j: Schouff, j. L. Schwartzenbergh Nots presens ://:

heden 20en 8bris 1776 verclaeren de ondergeß: erbgenaemen, ende
Representanten van wijlen Lennardt Schuemacher Meeßen ver=
=cocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten be=
=hoeve van joseph Schouff present ende acceptant hunne aendeel, 
ende recht in ontrent sieventigh roeden waesplaetse geleegen in
den biester achter d'huijs van voorß: acceptant voor ende omme
een frantze croon van denselven hiermede baar ontfangen, sour=
=roguere denselven acceptant in hunne recht, plaets ende stede
caveren vervolgens voor goede transport onder verbintenisse
als naer rechten actum up supra waeren onderten: Hendrecus
Rosen, Lambertus Schoemacher, Petrus Maijers ://:

d'onderteeckende anna steinmetzer wede van wijlen Ma=
=tthijs Schoemacher gerrardts verclaert hiermede haer aendeel
in eenen halven morgen plaetse genoempt den beester, als 
deselve can ofte maegh hebben te vercoopen cedeeren ende
transporteeren aen joseph Schouff present ende alhier accep=
=tant sulex voor ende omme den coopprijs van sess guldens
p: 18 men: aix elcken, als sij hiermede van denselven bekent
ontfangen te hebben dienende dese oever sulex voor absolute
quittantie ende in cas van eenige molestatie cavert sij compa=
=rantinne voor goeden transport onder obligatie speciaele ende
generaele als naer rechten, consenterende eca: actum 
desen 20en aprilis 1778 present peter pitz ende hans hen=
=drich Egiptienne als getuijghens onderstondt ende waeren
onderten: ditis het teecken van Anna Steenmetzer Wewuwe
Matthijs Schoemacher j: j: Schouff, P. Pitz peters present
johannes heindrecus egyptien ://:

dese gecollationeert met voeven ende signaturen
hebbe deselve in original daermede bevonden te
concordeeren

quod attestor 

J: L: Schwartzenberg Not[ari]s Reg[iu]s
 

   

 

 AC Marienstift: Akten - Signatur 4b 5 - folio 228 r (225)
Sequitur tenor secundi Actus

op heden 8en aprilis 1782 voor mij ondergeß: oepenbaeren
connincklijcken Notaris tot titvelt Residerende pnt: d'
ondergens. getuijghens naergenoempt compareerde Sr. 
peter Havenith borgher der vrijen Rijcksstadt van aecken
doende mede ende caverende voor sijnen Broeder baldem 
Havenith voorman op de Reijse van liepsigh absent, den
=welcken desen tegenwoordighe acte sal Ratificeeren soo
hvest hij sal sijn van sijne Reijse geretourneert ter eenre,
ende sr. j:j: Schouff in houwelijck met jsabella Schwartzen=
=bergh ter anderen sijde, dewelcke comparanten hebben
verclaert gelijck doen mits dese vastgestelte hebben
den volgenden erffwissel voor eerst cedeert ende transpor=
teert hij eerste comparant et gga sijne waesplaetse
genoempt adamsweijde groot eenen groten morgen ende
vijffentwintigh Roeden in veugen nochtans soo ende
velijck deselve aldaer onder het quartier Nieudorp ge=
=legen is regten hem acceptatn selfs geschiedende
dese cessie loss liber ende vrij van alle lasten, taxen ende
impositiens voorbehouden de getransigeerde Schattinghe
ende gemeene dorpslast daerop t'impeneeren met
prima maij naestcoemende, waertegens cedeert ende 
transporteert hij tweeden comparant aen ende ten
behoeve van hem eersten present ende hetselve insgelix
accepteerende sijne waesplaetse genoempt het weidgen
grot hondert twee en viertigh Roeden, soo ende gelijck de=
=selve nochtans onder voorß: quartier Nieudorp gelegen
is Regten de wederdeelinge van sijne eersten comparant
moedere de wede van wijlen Emont havenith oock loss
ende vrij behoudelijck de getransigeerde Schattinghe ende
gemeene dorpslasten daerop te beginnen met prima
maij voorß:, bekennende hij eerster comparant daerenboeven
uijt ter handen van hem tweeden voor meenwaerde
ontfangen te hebben de somme van drij carolinen in goudt,
dienende dese voor quittantie, ende hun comparanten
van eene ende andere plaetse ontervende sourrogeeren=
=de den eenen den anderen in hun rechtplaets ende 
stede ende caveeren in cas van mol statie voor goede
permutatie onder wedersijdighe obligatie speciale
van hunne voordere goederen ende Respective andee=
=len soo progie als uxono monine soo prodiviso als
indiviso op hun verstorven onder de Respective quar=
=tieren Raeren ende Nieudorp gestaen ende geleghen 
sijn, ende gnle als naer rechten, ende bij onverhoopde
evictae [?] van d'eene, offte d'andere der verwisselde
plaetse aen de sijge soo is tuschen partijen vastgestelt
dat de tegengewisselde plaetse aen de Eijgenaer
sal teruck volgen sonder eenighe Enseptie, ofte for=
maliteijt met alle costen ende alle schaden ende Schaden
 

   

 

 AC Marienstift: Akten - Signatur  4b 5 - folio 229 v (226)
dientweghen gehadt ende geleden constituerende
partijen oever sulex alle thoonders ten effecte van
Realisatie ubi opus mede tot het sweeren den kedt geor=
=donneert in materie van doode handen costen van een
ende andert op d'hellichte, actum ten huijse des tweeden 
comparants en den Nieuwenbouw die dato que ut supra 
present den eerew: Heere H: j: Werden vicarius curatus in
Raeren ende Sr. L:B: mennicken als getuijghens hebbende
mette comparanten ende mij Notario d'origineele deser eij=
=genhandigh onderteeckent://:

quod attestor

j: L: Schwartzenbergh Nots Regs.

heden 2en 7bris 1782 voor mij voor= ende ondergeß: Nota=
=ris compareerde voorms. Baldem Havenieth denwelcken
prelecture gehadt hebbende van voorstaenden acte verclaert
denselven alsoo t'aggreeren, approbeeren ende Laudeeren
in alle sijne pointen ende clauselen mitsgaeders allent geene
sijnen broeder peter Havenieth hiervoor gedaen heeft te
houden voor goet, wast ende van waerde sub obligatione
speciali et generali prout juris, met constitutie op alle
thoonders ten effecte van realisatie ubi opus, actum ten 
mijns Notaris huijse die datoque ut supra pnt vre johanna
maria Mennicken, ende anna Barbara vischer als ge=
=tuijghens die metten comparant ende mij Notaris d'ori=
=gineele deser eijgenhandigh onderteeckent hebben ://:

quod attestor

J: L: Schwartzenbergh Nots Regs

: sequitur tenor tertii actus:

heden 8en april 1782 verclaere jck ondergeß: oepenbaeren
connicnklijcken Notaris tot titvelt Residerende, present
d'ondergens: getuijghens, vercocht, gecedeert ende getranspor=
=teert te hebben aen ende ten behoeve van mijnen Schoonbroe=
=der Joseph Schouff pnt ende alhier acceptant mijne waes=
=plaetse genompt het weedgen groot aen maete van hondert 
twee en viertigh Roeden in veugen nochtans see ende ge=
=lijck deselve aldaer onder het quartier Nieudorp gelegen
is Regte de Wede van wijlen Emondt havenieth wesende 
leenroerigh onder onse lieve vreouwe mancaemer binnen 
aecken, geschiedende dese cessie loss liber ende vrij van alle
lasten, taxen, ende impsitiens voorbehouden de getransigeerde
Schattinghe aen plaetse van leenbeedens ende gemeene
dorpslasten daerop t'imponeeren met prima maij naest=
=coemende voor ende omme de somme van drijhondert
 

   

 

 AC Marienstift: Akten - Signatur  - folio 4b 5 - folio 229 r (226)

gulden p: 18 men aix elcken boeven eene carolin aen mijne 
vrouw voor Kermis dewelcke van denselven baar ten  mij=
=nen vergenoegen bekenne ontfanghen te hebben, dienende
dese oeversulix voor absolute quitantie, ende mij daervan

ontervende, surrogeere denselven in mijn recht plaets ende
stede ende caveere voor goeden transport ende voorders
loss libere waesplaetse onder obligatie speciale ende
generale als naer rechten met constitutie op alle thoon=
=ders ten effecte van realisatie ubi opus mede van te
sweeren den Eedt geordonneert in matene van doode 
handen, licop ende godtshaller twee frantse croonen
actum titvelt die datoque ut supra present den Eerwen:
heere H: j: Werden vicarius curatus in Raeren ende 
Sr. L: B: mennicken als getuijghens, die met mij Notario 
d'origineele eijgenhandig onderteeckent hebben ://:

quod attestor

j: L: Schwartzenbergh Nots Regs

op heden 9en Xbris 1782 compareerde voor mij 
ondergeß: oepenbaeren connincklijcken Notaris tot Rae=
=ren Resederende present d'ondergenen: getuijghens Emont 
Emonts drijsch, denwelcken comparant verclaert mits
desen vercocht, gecedeert, ende getransproteert te hebben
aen ende ten behoeve van j: j: Schouff alhier present,
ende hetselve accepterende sijne waesplaets genoempt
adamsweijdt, groot aen maete van ontrent achteen 
Roeden, in vougen nochtans soo ende gelijck deselve
aldaer onder het quartier Nieudorp gelegen is Regte ten
eenere joes duijster, ende ter anderer seijde hem acceptant
selve wesende Leenroerigh onder onse lieve vrouwe man=
=caemer binnen aecken, geschiedenede dese cessie loss lieber
ende vrij van alle lasten, taxen, ende impositiens voorbehouden
de getransiegeerde Schattinge aen plaetse van leenbeedens
ende gemeene dorpslasten daerop t'imponeeren mit prima
januarij 1783; voor ende omme de Somme van sess en dartigh
gulden ad 18 men: aix elcken, die den comparant van den
acceptant mits desen bekent ten sijnen vergenoegen ont=
=fangen te hebben, dienende dese oeversulix voor absolute
quittantie, ende hem daervan ontervende, surrogeerende densel=
=ven in sijn recht, plaets ende stede, ende cavert voor goede
transport ende loss libere waesplaetse onder obligatie spe=
=cinle van sijne goederen onder do Nieudorp ende generaele
als naer rechten, met constitutie op alle thoonders ten effect
van realisatie ubi opus, mede van te sweerenden Eedt geor=
=doneert in materie van doode handen, costen van een ende
andert mits gaeders den licop ad vier do gls op cosen des accep=
=tants, actum ten mijns Notaris huijse die datoque ut supra
present vre johanna Maria ahn ende anton crott als getuij=
=ghens dewelcke d'origineele minute deser beneffens
den comparant acceptant ende mij Notaris eijgenhandigh onder=
=teeckent hebben ://:

quod attestor

j: L: Schwartzenbergh Nots Regs

 

   

 

 AC Marienstift: Akten - Signatur  - folio 
     

 

 AC Marienstift: Akten - Signatur  - folio 
     

 

 

[zurück zur Übersicht]